Boys Varsity Hockey, Girls Varsity Hockey · Boys Hockey Schedule Week of 11/30


Mon 11/30  Practice 7:00-8:20 @ Yost  No weight room
Tue 12/1     Practice 5:30-6:50 @ Yost
Wed 12/2   Weight Room 4:30 to 5:30 / Practice 7:00-8:20 @ Yost
Thu  12/3   Practice 6:30-7:20 @ Yost
Sat  12/4    GAME 5:30 @ Bedford
 Team Toledo Ice House
1258 W. Alexis Rd.
Toledo, OH 43612